การคัดเลือกบุคลากร

1. เป็นชายหรือหญิง อายุ 20 – 55 ปี
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
3. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการฝึกวิชาทหารมาแล้ว
4. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต หรือเป็นโรคติดต่อ
5. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
6. ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆ มาก่อน(โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์
    ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>