การฝึกอบรม

wattana3

หัวข้อการฝึกอบรม

 

1. ความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเอง อาชีพตนเอง และต่อผู้ว่าจ้าง
2. ความเป็นผู้กตัญญู กตเวทีต่อบุพการี ผู้มีพระคุณ ผู้ที่ให้โอกาส และนายจ้าง
3. การเป็นคนตรงต่อเวลา และเคารพกฎ ระเบียบของบริษัท และสถานที่ที่ปฏิบัติงานนั้นๆ
4. ความเป็นผู้มีน้ำใจ มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อ การเสียสละ และไม่อายที่จะทำความดี
5. การเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท การมีส่วนร่วมในการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท
6. การให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว และการเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี
7. การห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด การห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาก่อนมาปฏิบัติงาน
8. การดำรงตนในสังคมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว
9. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป
10. การฝึกสังเกตการณ์ จดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย
11. การฝึกระเบียบวินัย การแสดงความเคารพ
12. การฝึกระเบียบแถว
13. การฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น
      – ด้านการป้องกันปราบปราม
      – ฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว
      – ท่าบุคคลมือเปล่า
      – การฝึกการตรวจค้น จับกุม
      – การฝึกการดับเพลิง
      – เข้ารับการอบรมกฎหมายเบื้องต้น และกฎหมาย ป.วิอาญา ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน
      – งานบริการ
      – การอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การจราจร
      – การให้ความช่วยเหลือ
      – การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
      – งานประชาสัมพันธ์
      – อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา / ผู้ว่าจ้าง
      – การบอกทางหรือสถานที่ต่างๆ ภายสถานที่ที่รับผิดชอบ
      – สร้างความเข้าใจใน กฎ ข้อห้ามของหน่วยงาน การใช้กริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย

[Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”การฝึกอบรม”]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>