กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

wattana3

 1. ต้อง แสดงการทำความเคารพ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชา รวมถึงบุคคลผู้มาติดต่อ
 2. ต้อง ตรงต่อเวลา โดยเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 15 – 30 นาที
 3. ต้อง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและ “ผู้ว่าจ้าง”เป็นสำคัญ
 4. ต้อง แต่งกาย ด้วยเครื่องแบบของบริษัทฯ ตลอดเวลา ขณะปฏิบัติหน้าที่
 5. ต้อง แสดงตนเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็น การยืน หรือนั่งจะต้องอยู่ในลักษณะสง่า ผ่าเผย
 6. ต้อง ให้การ คุ้มครอง ดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ ผู้ว่าจ้าง มิให้เกิดการสูญหาย
 7. ต้อง รักษาความลับของบริษัทฯ และ “ผู้ว่าจ้าง”เป็นสำคัญ
 8. ต้อง ตรวจสอบ ตรวจค้น บุคคล ยานพาหนะ เข้า-ออก พร้อมบันทึกหลักฐาน รายงานประจำวัน
 9. ห้าม เสพ  ค้า หรือ ขาย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
 10. ห้าม หรือนำพาบุคคลภายนอกเข้าไปในหน่วยงานหรือจุดที่จัดไว้สำหรับ รักษาการณ์ โดยมิได้รับอนุญาต
 11. ห้าม ทำตัวสนิทสนม กับคนงานของ “ผู้ว่าจ้าง”หรือ บุคคลที่มาติดต่อ
 12. ห้าม ดื่มสุรา ยาดอง ของมึนเมา ก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หรือ ในขณะปฏิบัติหน้าที่
 13. ห้าม เล่นการพนัน ทำผิด กฎหมาย ทุกชนิด
 14. ห้าม ฟังเพลง หรือ เสียบหูฟัง ในขณะปฏิบัติหน้าที่
 15. ห้าม จับกลุ่มคุยกัน ในเวลาปฏิบัติหน้าที่
 16. ห้าม หลับเวร-ยาม ในขณะปฏิบัติหน้าที่
 17. ห้าม ละทิ้งจุด หยุดงาน หรือ ละทิ้งหน้าที่ โดยเด็ดขาด จนกว่าจะมีคู่กะมาเปลี่ยนเวร
 18. ห้าม เปลี่ยนผลัด ควงเวร โดยไม่ได้รับอนุญาต
 19. ห้าม ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย และละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 20. ห้าม ชี้ไปที่ตัวบุคคล อันเป็นการไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ หรือลักษณะเป็นการไม่ให้เกียรติ
 21. ห้าม ทำตัวชู้สาวกับคนงานของ ผู้ว่าจ้าง เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลผู้มาติดต่อ
 22. ห้าม ชักชวน ยุยง ให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
 23. ห้าม ใช้โทรศัพท์พร่ำเพรื่อจนดูไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคในการทำงาน
 24. ห้าม นินทา ให้ร้ายผู้บังคับบัญชาหรือ “ผู้ว่าจ้าง” หรือนำขยายความบอกต่อ อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก
 25. ต้อง เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือน กับทางบริษัทฯทุกครั้ง ตามตารางการฝึกอบรม
 26. ต้อง ดูแลรักษาความสะอาด ป้อมยามบริเวณโดยรอบให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา

*****************************************************

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>